Kolejne spojrzenie na badania w homeopatii

Data publikacji: 17.12.2014   |  Autor: Robert Medhurst

Badania homeopatii (24)

Część 24 ważnej serii Roberta Medhursta, prezentującej Badania dotyczące Homeopatii.

W przeciwieństwie do wielu farmaceutycznych interwencji, które zostały poddane szeroko zakrojonym, powielanym badaniom klinicznym, zarówno kliniczne, jak i inne rodzaje badań dotyczących homeopatii, charakteryzują się pewnymi ograniczeniami. W większości przypadków, liczba osób biorących udział w homeopatycznych próbach klinicznych, jest stosunkowo nieduża, a jedynie kilka prób zostało do tej pory powtórzonych. Powodem takiego stanu rzeczy, jest fakt, że inaczej niż w przypadku leków, preparaty homeopatyczne zazwyczaj nie mogą zostać opatentowane, więc nie ma wielkiej motywacji, aby inwestować tak duże sumy pieniędzy, jakie są wydawane przez kompanie farmaceutyczne, jeśli nie mogą one zmonopolizować efektów. Co ciekawe, badania wykazały, że skuteczność nie więcej niż połowy wszystkich standardowych działań medycznych, została potwierdzona przez kontrolowane próby kliniczne (Imrie R, Dowody na działanie medycyny opartej na faktach. Complementary Therapies in Medicine (2000), 8, 123-126). Niemniej, homeopatia dostarczyła nam już znaczącą ilość prób klinicznych zakończonych sukcesem, a streszczenia niektórych niedawno opublikowanych, zostały zamieszczone poniżej.

 

Badania na Ludziach

1. Robertson A, Suryanarayanan R, Banerjee A.Wykorzystanie preparatu homeopatycznego Arnica montana, w znieczuleniu po resekcji migdałków: randomizowana, kontrolowana placebo próba. Homeopathy, 2007, 96, 1, 17-21. W tej próbie, 190 osób przechodzących zabieg usunięcia migdałków, losowo przypisano do jednej grupy, która otrzymała preparat Arnica 30C lub do drugiej, której podano środek placebo, w dawce 6 razy po 2 tabletki, w pierwszym dniu po zabiegu, a następnie 2 razy dziennie po 2 tabletki, przez okres następnych 7 dni. Pacjenci oceniali skuteczność terapii, wykorzystując 14-dniową post-operacyjną wizualną analogową skalę nasilenia bólu i okazało się, że osoby otrzymujące Arnica 30C wykazywały statystycznie istotny spadek poziomu ocenianego bólu, w porównaniu do grupy placebo.

2. Saruggia M, Corghi E. Efekty zastosowania preparatu China rubra, w symptomatologii dializy, u pacjentów poddanych hemodializie. British Homoeopathic Journal, 1992, 81, 2, 86-88. Wykorzystując podwójnie ślepą, randomizowaną, krzyżową, kontrolowaną placebo próbę, 35 pacjentów w schyłkowym stanie niewydolności nerek, poddawanych regularnej hemodializie, przypisano do jednej z dwóch grup testowych, którym podano środek placebo lub preparat China rubra 9C, aby ocenić reakcję organizmu. Pacjenci, którzy otrzymali China rubra, odczuwali statystycznie istotną redukcję osłabienia, bólów głowy i stanów letargu.

3. Schmiedel V, Klein P. Wykorzystanie kompleksowego preparatu homeopatycznego, w symptomatycznym leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, powiązanych z przeziębieniem. Badanie obserwacyjne. Explore (NY).2006, 2, 2, 109-14. 379 pacjentów cierpiących z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, poddano konwencjonalnej terapii medycznej (leki antyhistaminowe, przeciwkaszlowe i niesterydowe leki przeciwzapalne) lub terapii, przy wykorzystaniu kombinacji produktów homeopatycznych. Wykorzystując objawy takie, jak zmęczenie, sensacje chorobowe, dreszcze/drgawki, bóle stawów, ogólne uczucie rozbicia, sumę wszystkich zmiennych klinicznych, a także temperaturę, w celu oceny obu rodzajów terapii, badacze stwierdzili, że oba sposoby leczenia były efektywne, jednak kombinacja homeopatyczna zapewniła szybsze ustąpienie symptomów (77% pacjentów odczuło poprawę w przeciągu 3 dni, w porównaniu z 62% pacjentów poddanych terapii konwencjonalnej).

4. Schneider C, i inni. Maść homeopatyczna, a żel Diclofenac 1%, w doraźnym leczeniu symptomatycznym tendinopatii. Explore (NY), 2005, 1, 6, 446-52. W tym nierandomizowanym, obserwacyjnym badaniu, przeprowadzonym w 95 homeopatycznych i konwencjonalnych klinikach na terenie Niemiec, 357 pacjentom z różnymi formami tendinopatii, podawano maść zawierającą mieszankę różnych środków homeopatycznych lub Diclofenac (popularny niesteroidowy czynnik przeciwzapalny), w okresie 28 dni. Wykorzystując czterostopniową skalę oceny odczuwania bólu, związanego z ruchomością oraz oceniając ogólny wynik leczenia, badacze stwierdzili, że maść zawierająca mieszankę środków homeopatycznych, zapewniła lepszy efekt terapeutyczny, niż żel Diclofenac.

5. Schneider C, i inni. Rola preparatów homeopatycznych, w porównaniu z terapią konwencjonalną, w leczeniu uszkodzeń ciała: obserwacyjne badanie kohortowe. Complement Ther Med, 2008, 16, 1, 22-7. W tym badaniu, naukowcy poddali ocenie efektywność produktu, stanowiącego kombinację leków homeopatycznych (Traumeel), w porównaniu z konwencjonalną terapią medyczną, wykorzystywaną w leczeniu uszkodzeń ciała. 125 pacjentów, cierpiących z powodu różnych mięśniowo-szkieletowych uszkodzeń tkanki, poddano leczeniu za pomocą kombinacji homeopatycznej lub środków medycyny konwencjonalnej i przebadano pod kątem ustąpienia objawów, pod koniec terapii. W tym czasie, 59.4% pacjentów z grupy otrzymującej kombinację homeopatyczną, stwierdziło całkowite ustąpienie objawów, w porównaniu z 57.8% z grupy poddanej leczeniu konwencjonalnemu. 6.3% pacjentów z tej ostatniej grupy odczuło działania niepożądane wywołane terapią, wobec braku efektów ubocznych w grupie leczonej za pomocą kombinacji homeopatycznej.

6. Seeley BM, i inni. Efekty stosowania homeopatycznego preparatu Arnica montana, w leczeniu zasinień po liftingu twarzy: rezultaty randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo, próby klinicznej. Arch Facial Plast Surg, 2006, 8, 1, 54-9. W tej próbie, 29 osób poddanych liftingowi twarzy, losowo podzielono na dwie grupy, z których jednej podano przedoperacyjnie preparat homeopatyczny Arnica, a drugiej, środek placebo. Pacjenci zostali przebadani po przeprowadzonej operacji, pod kątem wystąpienia zasinień, w dniu 1, 5, 7 i 10. Ocena przeprowadzona w dniach 1 i 7, wykazała wyraźną redukcję zasinień, w porównaniu ze środkiem placebo.

 

Badania na Zwierzętach

1.    Reis LS, i inni. Preparat Matricaria chamomilla CH12, zmniejsza stres codzienny u cieląt rasy Nelore. J Vet Sci,2006, 7, 2, 189-92. W tym badaniu 60 cieląt rasy Nelore, zostało podzielone na dwie grupy, z których tylko jedna otrzymywała preparat Chamomilla 12C razem z pożywieniem. Następnie cielęta poddano krótkiemu okresowi stresu codziennego, po którym pobrano próbki krwi, w celu oceny poziomów kortyzolu. Po porównaniu wyników badań obu grup, okazało się, że cielęta, którym podano Chamomilla 12C, wykazywały znacząco niższy poziom kortyzolu we krwi, niż te którym nie podano preparatu, co wskazywało na lepszą zdolność radzenia sobie ze stresem, w rezultacie przyjęcia leku homeopatycznego.

2.    Varshney JP, Naresh R. Porównanie skuteczności homeopatycznego i alopatycznego systemu medycyny, w leczeniu zapalenia sutka u indyjskich krów mlecznych. Homeopathy, 2005, 94, 2, 81-5. Zapalenie sutka u krów jest poważnym problemem w Indiach, a dla wielu farmerów hodujących krowy mleczne, standardowa terapia weterynaryjna, ze względu na koszty, nie jest opłacalną opcją. Pamiętając o tym fakcie, badacze podali 96 krowom w okresie laktacyjnym, które cierpiały z powodu zapalenia sutka, homeopatyczną kombinację leków (Grupa A). Tę grupę porównano z grupą liczącą tyle samo sztuk w okresie laktacji, również cierpiących na to samo schorzenie, której podano antybiotyki (Grupa B). Następnie porównano wyniki terapii, jej długość i koszty z nią związane. Bydło z Grupy A wykazało pozytywną odpowiedź na przeprowadzone leczenie, na poziomie 86.6%, średni czas wyzdrowienia rzędu 7.7 dni, a całkowity koszt terapii wyniósł 47 centów US. Bydło z Grupy B, wykazało pozytywną odpowiedź na poziomie 59.2%, średni czas wyzdrowienia 4.5 dni, przy koszcie terapii 3.28 USD.

 

Badania na Roślinach

1.    Sukul NM, Chakraborty I, Sukul A. Potencjonowany preparat Cina redukuje ilość nicieni przebywających w korzeniach rośliny, przy pasożytniczym zakażeniu ogórka, a efekt przeciwdziałania larwom nicieni, jest przekazywany poprzez wodę. Int J High Dilution Res, 2013, 12, 44, 133-134. Obrady XXVII Sympozjum GIRI; 2013, 03-04; Berno (Szwajcaria) 133. Nicienie należące do rodzaju Meloidogyne incognita (Guzak południowy), umiejscowione w korzeniach rośliny, są odpowiedzialne za znaczące straty w uprawach warzyw na całym świecie. Środki chemiczne w postaci nematocydów są drogie, powodują zanieczyszczenie środowiska i pozostawiają w zbiorach toksyczne złogi. W tym hinduskim doświadczeniu, homeopatycznie przygotowany preparat Cina, został przebadany pod kątem swoich właściwości w roli nematocydu, a także sprawdzono, czy właściwości te mogą być rozprzestrzeniane poprzez wodę. W tym celu, aseptycznie wyhodowane nasiona ogórka, (Cucumis sativus L) zostały zasadzone na wysterylizowanych podstawkach. Podstawki zostały podzielone na 5 grup (po 10 podstawek na grupę): (i) nieszczepione, nieleczone, (ii) szczepione, nieleczone (iii) szczepione i leczone za pomocą Cina 200C, (iv) szczepione i leczone pośrednio, poprzez połączenie nasączonymi bawełnianymi włóknami z grupą (iii) oraz (v) szczepione i leczone za pomocą Etanolu w potencji 200C jako grupa kontrolna. Grupy (ii), (iii), (iv) i (v) zostały zaszczepione larwami drugiego stopnia Meloidogyne incognita, kiedy rośliny posiadały sześć liści. Tuż przed zaszczepieniem, wszystkie liście roślin z grup (iii) i (iv) zostały ze sobą połączone przez nasączone bawełniane włókna, zamknięte w polietylenowych osłonkach. Następnie, liście roślin z grupy (iii) zostały bezpośrednio spryskane za pomocą sprayu, zawierającego preparat Cina 200C, rozcieńczony wodą destylowaną w stosunku (1:500). Dwa dni po zaszczepieniu, rośliny z grupy (iii) zostały ponownie spryskane Cina 200C, w podobny sposób. Po dwóch tygodniach rośliny zostały zebrane i przebadane pod kątem długości pędu, wagi pędu, długości korzenia, wagi korzenia, ilości liści przypadających na roślinę, powierzchni liści, ilości odgałęzień korzenia na roślinę, liczebności nicieni w korzeniu i glebie korzeniowej, zawartości chlorofilu w liściach, poziomu cukru i zawartości protein w korzeniu. Analiza danych wykazała silny związek pomiędzy wykorzystaniem preparatu Cina 200C, a redukcją populacji nicieni i znaczącym zmniejszeniem efektów ich działania. Dane wykazały także, że działanie preparatu może być transferowane poprzez wodę.

 

Badania In Vitro

1.    Venard C, i inni. Analiza porównawcza aktywności Gelseminy i Gelsemium sempervirens na Formację Neurosteroidowego Allopregnanolonu w Rdzeniu Kręgowym i Układzie LimbicznymEvid Based Complement Alternat Med, 2011;2011:407617. doi: 10.1093/ecam/nep083. Epub 16 czerwca, 2011. Naukowcy z Francuskiego Uniwersytetu w Strasburgu, opierając się na poprzednich doświadczeniach z Gelsemium, wykonali ekspozycję tkanek limbicznych i tkanek rdzenia kręgowego szczurów, na potencje 5C, 9C i 15C, homeopatycznych preparatów Gelsemium i gelseminy – jednego z aktywnych składników Gelsemium – oraz podjęli próbę oceny ich działania na ból i niepokój na poziomie komórkowym. Podczas procesu wykazano, że potencje 5C obu środków, jak również w mniejszym stopniu ich potencje 9C, zwiększały zamianę progesteronu na allopregnanolon w tychże tkankach, co wiąże się z wywoływaniem efektu analgetycznego i przeciwlękowego.

">

Inne artykuły tego autora

Badania naukowe (22)

Wykorzystuję homeopatię w szerokim zakresie i to już od dłuższego czasu. Wiem, że działa i opieram się na niej, pomagając moim pacjentom w dojściu do zdrowia. Ale skąd wiem, że to właśnie homeopatia działa, a nie coś innego, co...

16.10.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (21)

Dobrej jakości badania dotyczące homeopatii, mają wielką wartość. Wciąż jeszcze pozostaje do wyjaśnienia sposób, w jaki działa homeopatia i dopóki tego nie zrobimy, obiektywne i dobrze zaprojektowane dowody naukowe są...

17.9.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (20)

Czy ci z nas, którzy akceptują fundamentalne założenie homeopatii, Similia Similibus Curantur , muszą koniecznie potwierdzać tę tezę badaniami? Dla wielu ludzi, zasada ta jest tak łatwo akceptowalna, że stała się kwestią...

20.8.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (19)

W czasie gdy powstawał ten tekst, najważniejsze ciało doradcze australijskiego rządu w dziedzinie opieki zdrowotnej, Narodowa Rada ds. Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC), zakończyła właśnie studium badań dotyczących homeopatii. Jak...

16.7.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (18)

Czytelnicy tego dziennika z pewnością zauważyli streszczenia badań dotyczących homeopatii, w poprzednich wydaniach. Starając się dostarczać na bieżąco informacje dotyczące tej dziedziny, zamieszczam poniżej kolejne z...

20.6.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (17)

Poprzednie wydania dziennika zawierały szczegóły dotyczące niedawno opublikowanych badań, dotyczących homeopatii. Niniejsze, stanowi publikację kolejnych materiałów na ten temat.

18.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (16)

Pomimo pragnień i życzeń krytyków, ilość dowodów na skuteczność działania homeopatii wciąż rośnie. Dla tych z nas, którzy zawodowo bądź też naukowo interesują się takimi dobrymi wiadomościami, zamieszczam...

15.5.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (15)

Wśród tych z nas, którzy zażywają, bądź przepisują leki homeopatyczne, albo po prostu są zainteresowani tematem ze względów naukowych, jakiekolwiek doniesienia na temat badań potwierdzających w sposób...

20.3.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (14)

W 2013 roku, w Adelaide, w Południowej Australii, miał miejsce odbywający się co dwa lata „Festival of Ideas”. Jednym z gości zaproszonych na festiwal, był Dr Simon Singh, brytyjski pisarz naukowy, dziennikarz telewizyjny i...

15.2.2014, Robert Medhurst

Badania naukowe (13)

Niektórzy prominentni naukowcy akademiccy, tacy jak np. były Profesor Uniwersytetu Exeter, Edzard Ernst, Profesor University College w Londynie, Michael Baum, Profesor John Dwyer ze szpitala Prince of Wales Hospital w Australii, i...

16.1.2014, Robert Medhurst

zobacz wszystkie artykuły autora »

Zobacz także